BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Program Korekcyjno - Edukacyjny

PDF Drukuj Email

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY dla sprawców przemocy domowej

 

Informacje na temat terminów realizacji Programu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie ul. Żaków 3 pok. 6 lub telefonicznie 68 475 53 53.

Realizacja Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej odbywa się w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2021r. poz. 1249 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2023r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach (Dz.U. z 2023r. poz. 1158).

Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER (stosowany przez PCPR w Świebodzinie) adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Do Programu kwalifikować można osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art.207 par.1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Praca może zostać podjęta także z osobą, która nie została skazana, a skierowana została do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, terapeutów. Program jest realizowany w małych grupach warsztatowych, na terenie PCPR ul. Żaków 3, parter pokój nr 9).

Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe i rozwijanie umiejętności samokontroli współżycia w rodzinie.

Warunkiem pracy z osobą stosującą przemoc jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy. Podczas sesji indywidualnej uczestnik zostaje zapoznany z celami i przebiegiem programu. Natomiast prowadzący zapoznają się z sytuacją rodzinną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach. W trakcie zajęć uczestnik wypełnia między innymi trzydziestoczteropunktowy „kwestionariusz historii przemocy”, którego celem jest dokonanie uszczegółowienia diagnozy problemu uczestnika. Kwestionariusz służy ponadto analizie i rozpoznaniu czynów przemocowych dokonywanych przez uczestnika. Istotnym elementem programu jest opracowywanie indywidualnego „planu bezpieczeństwa”, w którym analizowane są sygnały czasowe, fizyczne oraz sytuacyjne  towarzyszące aktom przemocy.

 

Program ma charakter korekcyjno - edukacyjny. W części edukacyjnej przekazywana jest szeroko pojęta wiedza na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy.

 

 


Informacje na temat terminów realizacji Programu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie ul. Żaków 3 pok. 5 lub telefonicznie 68 475 53 52.

Realizacja Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie odbywa się w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz.U. z 2011r. Nr 50 poz. 259).

Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER (stosowany przez PCPR w Świebodzinie) adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Do Programu kwalifikować można osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art.207 par.1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Praca może zostać podjęta także z osobą, która nie została skazana, a skierowana została do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, terapeutów. Program jest realizowany w małych grupach warsztatowych, na terenie PCPR ul. Żaków 3, parter pokój nr 9).

Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe i rozwijanie umiejętności samokontroli współżycia w rodzinie.

Warunkiem pracy z osobą stosującą przemoc jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy. Podczas sesji indywidualnej uczestnik zostaje zapoznany z celami i przebiegiem programu. Natomiast prowadzący zapoznają się z sytuacją rodzinną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach. Następnie uczestnik wypełnia czterdziestoczteropunktowy „kwestionariusz historii przemocy”, którego celem jest dokonanie diagnozy problemu uczestnika. Kwestionariusz służy ponadto analizie i rozpoznaniu sygnałów czasowych, sytuacyjnych, fizycznych towarzyszących aktom przemocy. Stanowi wstęp do opracowania indywidualnego „planu bezpieczeństwa”.

Program ma charakter korekcyjno - edukacyjny. W części edukacyjnej przekazywana jest szeroko pojęta wiedza na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 15 lipca 2015 06:59
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 04 marca 2024 11:58