BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Aktywna integracja 2019-2021

PDF Drukuj Email

 

Krótka charakterystyka projektu

Projekt pn. „Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja 2”, będzie kontynuacją działań wypracowanych z podopiecznymi z lat ubiegłych, podczas realizacji projektu pod tym samym tytułem. Jednakże w tej edycji projektu, wsparcie zostanie skierowane do co najmniej 110 klientów Centrum, w tym min. 25 osób z niepełnosprawnością w okresie 01.07.2019r.–31.12.2021r. Po raz pierwszy projekt został opracowany wspólnie z organizacją pozarządową statutowo zajmującą się wsparciem i aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, która wybrana została w otwartym konkursie ofert. Dzięki wsparciu środków RPO-Lubuskie 2020 mamy możliwość wdrożenia długofalowych mechanizmów wsparcia z wykorzystaniem narzędzi dotąd nie stosowanych przez PCPR. Założony cel i działania projektu w pełni wpisują się w diagnozę potrzeb wskazaną w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2025r., Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2025 oraz Programie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2025, a także Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 110 os. będących klientami PCPR, w tym 66 Kobiety i 44 Mężczyzn. Z czego osoby z niepełnosprawnością stanowić będą co najmniej 25 osób (15 Kobiet i 10 Mężczyzn), w tym również os. z terenów wiejskich.

Jednak podczas rekrutacji pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto pierwszeństwem udziału w projekcie będą objęte os., rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia.

 

Celem głównym projektu jest:

Wzrost aktywności zawodowej i społecznej, a także rozwój i upowszechnienie aktywnych form integracji wśród co najmniej 110 klientów PCPR w Świebodzinie (66 Kobiet i 44 Mężczyzn), w tym co najmniej 25 osób z niepełnosprawnościami, z którymi stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji społecznno- zatrudnieniowej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji w ramach projektu programu na rzecz mieszkańców powiatu świebodzińskiego, który ma na celu poprawę jakości ich życia, eliminowanie przyczyn i skutków niepełnosprawności, nauki zaradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, nabycie umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w podejmowaniu trafnych, życiowych decyzji, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawcy. Wartością dodaną projektu stanowić będzie zwiększony wachlarz nowych form niesienia pomocy klientom PCPR, który niebyły możliwy gdyby nie wsparcie UE. Dzięki objęciu pomocą w ramach projektu większej ilości Kobiet, projekt przyczyni się do zniwelowania różnic w tym obszarze wsparcia. Wzmocni pozycje i zaangażowanie Kobiet, w tym Kobiet z niepełnosprawnościami. W życiu społecznym i zawodowym UP zostaną przekazywane wartości łamiące stereotypowe poglądy stwarzające nierówności Kobiet i Mężczyzn w życiu powszechnym.

 

Po raz pierwszy PCPR w Świebodzinie będzie realizować projekt ze środków EFS w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej mającym duże doświadczenie w aktywizacji osób niedostosowanych społecznie i mających mniejsze szanse na rynku pracy. Dzięki temu wspieracie kierowane do UP będzie bardziej trafnie dobrane i skoncentrowane na aktywizacji zawodowej oraz zmniejszeniu różnic społecznych.

Partner projektu:

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej ul. Łąkowa 46, 67-200 Głogów

Więcej informacji o partnerze na stronie: www.FundacjaPS.pl

 

Załączniki:
Pobierz plik (Świebodzin-plakat do 30.06.2021.pdf)Świebodzin-plakat do 30.06.2021[Świebodzin-plakat do 30.06.2021]174 Kb
Pobierz plik (Świebodzin-plakat do 31.12.2021.pdf)Świebodzin-plakat do 31.12.2021[Świebodzin-plakat do 31.12.2021]174 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski środa, 01 września 2021 08:02
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 01 września 2021 08:58