BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Program wyrównywania różnic między regionami III

PDF Drukuj Email

 

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie informuje o przystąpieniu przez Powiat Świebodziński do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych;

5) obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

1) obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2) obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 351 500,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Załączniki:

- charakterystykę prowadzonej przez projektodawcę działalności,

- charakterystykę dotychczas prowadzonych przewozów osób niepełnosprawnych,

- beneficjent udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych,

- uzasadnienie potrzeby zakupu lub przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, charakterystykę dotychczas wykonywanych przewozów na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzaj pojazdu, koszt zakupu, ewentualnie rodzaj i koszt przystosowania.

Projekty powinny zawierać

1) diagnozę sytuacji, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie;

2) harmonogram realizacji projektu;

3) koszt realizacji projektu w rozbiciu na planowane źródła finansowania realizacji projektu, w tym wysokość deklarowanego udziału własnego oraz wysokość dofinansowania ze środków PFRON, zwany dalej „preliminarzem”;

4) wartość wskaźników bazowych, o których mowa w rozdziale VII procedur realizacji programu, odpowiednich dla projektu w danym obszarze;

5) pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych;

6) aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy;

7) dwie oferty cenowe dotyczące sprzętu, urządzeń, pojazdów czy wyposażenia, których zakup jest planowany w ramach projektu.

Do projektu należy dołączyć:

1) charakterystykę prowadzonej przez projektodawcę działalności;

2) charakterystykę dotychczas prowadzonych przewozów osób niepełnosprawnych.

Oświadczenia o braku:

- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

- wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać do 15 stycznia 2024 r.

(decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla);

Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” - „Programu i zadania PFRON” Informacje na temat procedur realizacji programu oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Powiat Świebodziński zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do poprawy/uzupełnienia wniosku oraz do odrzucenia wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Zielona Góra zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Załączniki:
Pobierz plik (8_._Zal._5_do_procedur_Wniosek (3).docx)Wniosek[Wniosek]95 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski sobota, 11 grudnia 2021 21:46
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 20 listopada 2023 14:36