BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


S-A-M

PDF Drukuj Email

Samodzielność - Aktywność - Mobilność!

Powiat świebodziński przystąpił do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, to jest Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Informacje dotyczące programów znaleźć można na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem (otwiera nowe okno): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym na słuch? Posiadasz status absolwenta?

Informujemy, iż PFRON zaplanował realizację programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami programu dostępnymi na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Jeśli spełniasz warunki udziału w programie i chciałbyś do niego przystąpić? Poinformuj nas o tym drogą elektroniczną do dnia 30.09.2022 r.   (w tytule wiadomości wpisz „wstępna deklaracja”): biuro@pcpr.swiebodzin.pl

Program ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych

Dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
 • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 • Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;
 • Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie ,,Mieszkanie na Start’’ na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
 • Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest: udokumentowanie różnicy, o której mowa wyżej poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zmiany tych mieszkań i złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w punkcie pierwszym, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

· Więcej informacji (m.in. treść programu, zasady jego finansowania) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie

 

„Mieszkanie dla Absolwenta”

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze środków finansowanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –

Program „Mieszkanie dla Absolwenta”, ma na celu przyczynić się do wzrostu niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026 a nabór wniosków do 31-12-2023r.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.

Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.

W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

 

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski środa, 21 września 2022 06:45
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 21 września 2022 06:50