BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Lornetka

PDF Drukuj Email

 

 

„LORNETKA, czyli aktywna integracja społeczno- zawodowa w Powiecie Świebodzińskim”, to nowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, na realizację którego pozyskano dofinansowanie w kwocie 961.020,00 zł

Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r. skierowany jest do osób korzystających ze wsparcia PCPR w Świebodzinie,
w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób w pieczy zastępczej.

Celem projektu jest zwiększenie szans na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rynku pracy co najmniej 60 osób, w tym co najmniej 65% Kobiet i 70% osób z niepełnosprawnością.

Cel zostanie osiągnięty przez zindywidualizowanie potrzeb każdego Uczestnika projektu oraz dobranie dla niego właściwych instrumentów aktywnej integracji (m.in. edukacyjnych, społecznych, zawodowych, zdrowotnych, mieszkaniowych i rekreacyjno-kulturowych) ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, w okresie 2024-2025r.

Osoba objęta wsparciem projektowym będzie miała opracowaną przy udziale Pracownika socjalnego Indywidualną Ścieżkę Rozwoju (IŚR), w której określone zostaną planowane działania dla Uczestnika projektu oraz czas ich realizacji, a także wskazane będą efekty zastosowanych działań. Uczestnik projektu może zatem liczyć na wsparcie różnych specjalistów, terapeutów, doradców w zależności od określonych w IŚR potrzeb. Może to być m.in.: psycholog, lekarz specjalista, rehabilitant czy radca prawny albo doradca podatkowy itp. Jednak podstawowym wsparciem jest przede wszystkim aktywna integracja, a więc podjęcie wszelkiego rodzaju działań, które wpłyną na podjęcie aktywności społecznej przez Uczestnika projektu. Tj. np. udział w spotkaniach grupowych, które przyczynią się do tego, że dana osoba zacznie regularnie korzystać z aktywności na basenie, zaangażuje się w działania społeczne czy podejmie aktywność społeczną w swoim miejscu zamieszkania.

Projekt zakłada zajęcia stacjonarne jak i wyjazdowe tak aby osoby objęte projektem mogły zmienić środowisko i otoczenie, w którym na co dzień przebywają.

Drugim ważnym efektem projektu jest poprawa warunków aktywizacji zawodowej Na tą ścieżkę zostaną skierowane wybrane osoby, które nie mają przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa odbędzie się we współpracy z wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotem, wpisanym do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W ramach tego instrumentu będzie opracowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania. W tym dokumencie określone zostaną predyspozycje zawodowe Uczestnika projektu, co ma ułatwić mu podjęcie decyzji w zakresie jego dalszej lub przyszłej kariery zawodowej. Na ten cel PCPR w Świebodzinie przeznaczył najwięcej środków bo ponad 320 tys. zł. Z tych środków sfinansowane zostaną m.in.: szkolenia, kursy zawodowe, stypendia szkoleniowe, zapewniona zostanie opieka nad małoletnimi dziećmi Uczestników projektu czy osobami zależnymi, zapewniony zostanie transport na zajęcia, a także asystent dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania dla Uczestników projektu będą zorganizowane w taki sposób aby nikogo nie dyskryminować, w szczególności aby dostępne były na każdym etapie dla osób, które posiadają wszelkiego rodzaju dysfunkcje.

Aby przeciwdziałać takim trudnościom PCPR zapewni w tym celu wsparcie trenera pracy oraz pracownika socjalnego. Efektem aktywizacji zawodowej będzie zdobycie przez Uczestnika projektu nowych kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji potwierdzona stosownym zaświadczeniem/ certyfikatem, co z kolei przyczynić się ma do podjęcia pracy i poprawy sytuacji finansowej Uczestnika projektu.

Działaniem towarzyszącym w realizacji projektu są świadczenia pieniężne, które PCPR wypłaca osobom spełniającym określone warunki w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to m.in. świadczenia wypłacane rodziną zastępczym czy środki na kontynuację nauki dla osób uczących się lub kształcących.

 

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez M.Lewandowski czwartek, 22 lutego 2024 14:12
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 07 marca 2024 10:07