BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Aktywna Integracja 2010Rezultaty założone do osiągnięcia w 2010 roku

PDF Drukuj Email
 1. 12 Kontraktów socjalnych
 2. 28 Program Integracji Społecznej i Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych
 3. Wsparcie wzmocnienie kadry PCPR
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:06
 


Ścieżka wsparcia zaplanowana w ramach Zadania 1 Aktywna integracja

PDF Drukuj Email
Kontrakt Socjalny/ Program Integracji Społecznej i Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych:

 1. 2 dniowe wyjazdowe warsztaty integracyjno - motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” (zastosowanie instrumentu aktywizacji społecznej) – marzec 2010r.
 2. Indywidualne wsparcie Doradcy Zawodowego – warsztaty mające na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestnika projektu, pomoc w doborze odpowiedniego kursu, szkolenia, grupowe zajęcia z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna (zastosowanie instrumentu aktywizacji zawodowej) – maj 2010r.
 3. Szkolenia/kursy zawodowe wybrane przez uczestników projektu:
  1. kurs prawa jazdy kat. B
  2. kurs kucharski
  3. kurs fryzjersko - kosmetyczny
  4. kurs projektowania ogrodów
  5. kurs szybkiej nauki i motywacji
  6. indywidualne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego
 4. Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych/ wyjazdowe warsztaty motywacyjno – integracyjne dla osób usamodzielnianych  - czerwiec – lipiec 2010r.
 5. Poradnictwo psychologiczne
 6. Praca socjalna
 7. Doradztwo dla osób niepełnosprawnych
 8. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób będących w procesie usamodzielniania
 9. Zajęcia integracyjne
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:08
  

Beneficjenci ostateczni

PDF Drukuj Email
 • Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.
 • Rekrutacji beneficjentów dokonała  wykwalifikowana kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny potrzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wywiadów, spotkań i rozmów z Beneficjentami. Proces rekrutacji jest przemyślany i właściwy. Po doświadczeniach dwóch lat realizacji projektu stosowane narzędzia rekrutacji (teczki klientów pomocy społecznej, wywiady środowiskowe, ocena pracownika socjalnego, rozmowa z klientami Centrum) zostały dostosowane do potrzeb lokalnego środowiska, a tym samym wyłonienia najbardziej potrzebującej grupy społecznej, która zastaje objęta wsparciem w ramach projektu.
 • Z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego sporządzona została Lista BO oraz Lista Rezerwowa BO.
 • Ilość uczestników projektu: 40 osób, w tym 12 osób w procesie usamodzielniania, 28 osób niepełnosprawnych.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:05
  

Cele szczegółowe

PDF Drukuj Email
 1. Rozwinięcie i upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji i objecie nimi jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań PCPR w Świebodzinie.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:55
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:06
  

Cel główny

PDF Drukuj Email
Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym, a korzystających z pomocy
tut. Centrum oraz jednocześnie pozostających bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, z terenu powiatu świebodzińskiego.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:55
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:06