BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie od 1 stycznia 2024 roku rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

- o stopniu znacznym lub

- o stopniu umiarkowanym, albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny , pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, siostra PCK,

lub

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie )w Karcie zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności,

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w szczególności mogą polegać na pomocy w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wszelkie informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin w pokoju nr 6, bądź pod następującym nr telefonu: (068) 47 55 353, poniedziałek w godzinach od 07:30 do 15:30, wtorek - piątek w godzinach od 07:00 do 15:00 albo w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie) znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 18, budynek ”B”, pokój nr 5, pod nr tel. (068) 47 55 329, w godzinach od 10:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

 

 


Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON 2024.docx)Karta zgłoszenia do Programu AOON 2024[Karta zgłoszenia do Programu AOON 2024]37 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski piątek, 28 października 2022 08:17
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 07 marca 2024 10:00
 


Program „Dobry Start” (300 +)

PDF Drukuj Email

 

 

"Dobry Start" z ZUS

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał
i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo
300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków
o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się
o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo
w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat Dobry start.docx)Komunikat Dobry Start[Komunikat Dobry Start]42 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski wtorek, 03 sierpnia 2021 11:02
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 03 sierpnia 2021 11:07
  

PFRON - wydłużenie terminu na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

PDF Drukuj Email

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

 • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
 • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Zgodnie z warunkami programowymi maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON w ramach Modułu III programu – wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" są:

1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Świadczenie, nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, późn. zm.);  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm)

Wobec powyższych postanowień, podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków  w ramach Modułu III programu, o ile są:

 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (program Rehabilitacja 25+); lub

pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, i za pośrednictwem OREW korzystają z ww. zajęć.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski wtorek, 03 listopada 2020 11:38
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PDF Drukuj Email

 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

(POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]619 Kb
Pobierz plik (POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY - folder projektu.pdf)POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY - folder projektu[POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY - folder projektu]174 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski wtorek, 20 października 2020 08:16
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 20 października 2020 08:28
  

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

PDF Drukuj Email

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

 

O pomoc finansową w ramach programu, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki warunkach domowych.

 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

• pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

• pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl

 

Na portali SOW znajduje się film informacyjno-instruktażowy dla Wnioskodawców, zawierający krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazujący proces wypełniania wniosku.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=p5MlGA-od5M&feature=emb_title

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kierunki_U-029z_2020-2.docx)Kierunki[Kierunki]39 Kb
Pobierz plik (Program_U-04z_2020-1.doc)Program[Program]128 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski czwartek, 23 kwietnia 2020 08:52
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 28 kwietnia 2020 12:22
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7