BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Aktywna Integracja 2009Rezultaty osiągnięte w 2009 roku

PDF Drukuj Email
 • 12 osób zostało objętych Kontraktem Socjalnym -  Indywidualnym  Programem Usamodzielniania oraz 22 osoby otrzymały wsparcie w ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu PCPR Świebodzinie, przez co każdy z Beneficjentów ukończył przy najmniej 1 kurs/ szkolenie zawodowe zwiększając swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Każdy z beneficjentów projektu uczestniczył w zajęciach integracyjnych i szkoleniach miękkich podwyższając swoją samoocenę, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
 • 22 osoby niepełnosprawne skorzystały z turnusów rehabilitacyjnych w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej.
 • Nabycie nowych umiejętności.
 • Wzrost świadomości na temat swoich praw i uprawnień Beneficjentów.
 • Przełamanie niechęci do pracy, poczucia bezradności.
 • Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości wśród Beneficjentów.
 • Wzmocnienie  potencjału PCPR w Świebodzinie.
 • Poprawa efektywności pracy PCPR dzięki działaniom w ramach projektu
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:47
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
 


Beneficjenci ostateczni

PDF Drukuj Email
 • Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.
 • Rekrutacji beneficjentów dokonała  wykwalifikowana kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny potrzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wywiadów, spotkań i rozmów z Beneficjentami.
 • Z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego sporządzona została Lista BO oraz Lista Rezerwowa BO.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:47
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:09
  

Cele szczegółowe

PDF Drukuj Email
 1. Rozwinięcie i upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji i objęcie nimi jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań PCPR w Świebodzinie.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:46
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:10
  

Cel główny

PDF Drukuj Email

Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym, a korzystających z pomocy tut. Centrum oraz jednocześnie pozostających bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, z terenu powiatu świebodzińskiego.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:45
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:10