BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza
Piecza zastępcza
Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez P. Rowiński   
czwartek, 06 marca 2014 12:53

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

 

 • na kontynuowanie nauki,
 • na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną).

Pomoc na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniejszej niż 595,00 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.

 

 1. W przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3.921,00 zł.
 2. W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
  1. 7839,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  2. 3921,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  3. 1961,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

 

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200 zł, w wysokości nie niższej niż 1782,00 zł a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563,00 zł.

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej

Data ostatniej zmiany: piątek, 18 listopada 2022 13:46
 
Rodzinna PDF Drukuj Email
Wpisany przez P. Rowiński   
czwartek, 06 marca 2014 12:46

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 poz. 447 z późn. zm.)

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia, zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełnienia warunków wymienionych poniżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Warunek ten nie dotyczy osób spokrewnionych z dzieckiem.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.
 • rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję tę mogą pełnić osoby będące wstępnymi (babcia, dziadek) lub rodzeństwem dziecka
 • rodzina zastępcza niezawodowa - funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (w rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać łącznie nie wiecej niż 3 dzieci).

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.Umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania z zakresu pieczy zastępczej.

Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń:

 1. 785,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1189,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 239 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 1. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać jednorazowo świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz inne świadczenia związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej.

Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Świebodzinie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Data ostatniej zmiany: piątek, 18 listopada 2022 14:37
 
nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez M. Lewandowski   
czwartek, 21 marca 2013 10:07

Dzieci są naszą przyszłością i nadzieją na teraźniejszość.

ORGANIZATOR RODZINNEJ

PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIEBODZINIE

ogłasza na 2019 rok nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

 • Niezawodowej rodziny zastępczej,

 • Zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

 • Zawodowej rodziny zastępczej,

 • Rodziny pomocowej.

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby.

W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu

niepotrzebne.

Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi,

którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko,

o rozważenie możliwości podjęcia się roli

RODZICA ZASTĘPCZEGO.

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697 z późn.zm.):

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

  UWAGA!
  - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  - W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

  Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.

 

Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świebodzinie lub wypełnienie i

dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Organizatora lub na stronie www.pcpr.swiebodzin.pl)

Nasz adres:
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin,

tel. 68 47 55 350, pok. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.pdf)formularz zgłoszeniowy.pdf[Formularz zgłoszeniowy]233 Kb
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 04 marca 2019 11:42