Zarządzenie Nr 6/13

Drukuj
Zarządzenie Nr  6/13
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn.zm.) oraz §5 ust. 12 i §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 nr 230 poz. 1694 z zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
§2. Ustala się pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
§3. Osoby niepełnosprawne, które przystąpią do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Świebodzinie” i wyrażą chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku wyłonionym w drodze postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych złożą informację o wyborze Ośrodka i Organizatora turnusu po zakończeniu w/w postępowania.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:58
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:15